Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Místo plnění
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
 6. Cena a placení
 7. Dodací lhůta
 8. Dopravní podmínky, poštovné
 9. Záruka, servis
 10. Práva z vadného plnění
 11. Reklamační řád
 12. Možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dle novely zákona
 13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech Petto.cz od 1.1. 2014.

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ Účtenka bude vystavena při hotovostní platbě na prodejně.

1. Všeobecná ustanovení Nahoru

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou v souladu s občanským zákoníkem. 
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Tomáš Janata - PETTO) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

Kupující je povinnen uvádět pravdivé údaje - jméno, dodací adresu, platné tel.číslo a email.

2. Předmět smlouvy Nahoru

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na  www stránkách Tomáš Janata - PETTO, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. 
Tomáš Janata - PETTO (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění Nahoru

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy Nahoru

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na  e-mail kupujícího (mail je třeba zadat do objednávky). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku  na základě dohody s kupujícím v těchto případech: 
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

5. Právo spotřebitele odstoupit od smouvy uzavřené na dálku:

- Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel dle §1829 odst.1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14ti dnů od dodání zboží spotřebiteli.
Tedy - v tom případě, kdy si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy (ideálně s uvedením čísla objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz). Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti  na obou dvou našich provozovnách.

- V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. 
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

- Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
Spotřebitel. v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

- Částku vynaloženou na vrácení zboží v zákonné lhůtě prodejci si hradí kupující sám.

NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY:

Podle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je zákonnou povinností kupujícího zaplatit kupní cenu za zboží a věc převzít. Nerespektování těchto požadavků je porušením zákona.

Pokud o zboží kupující nemá zájem, může odstoupit od kupní smlouvy podle § 1829 téhož. Zboží musí v takovém případě na své náklady vrátit.

- Kupující je povinnen zboží odeslané na základě kupní smlouvy zaplatit zvoleným způsobem. V případě, že kupující zásilku nepřevezme, je povinnen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu - tedy poštovné (obvykle 120 Kč, u velkých zásilek či větším počtu odeslaných balíků pak může být poštovné vyšší). 
- Nepřevzetí zásilky objednané na dobírku nelze považovat za platné odstoupení od smlouvy!

6. Cena a placení Nahoru

Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách  Tomáš Janata - PETTO jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. 
Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího . 
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně objednaného zboží je připočítána cena dopravy dle ceníku..


Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

POZOR!

PLATBA PŘEVODEM: 
VŽDY prosím vyčkejte potvrzení objednávky našimi pracovníky (tedy ne pouze automaticky generovaného mailu) - vyzvou Vás k zaplacení připraveného zboží. 

POUKÁZKY: Poukázky lze uplatnit pouze při nákupu v kamenné prodejně. Nelze je kombinovat s internetovými objednávkami. Částku na poukázce je nutné vyčerpat během jednoho nákupu, částku nelze dělit.

7. Dodací lhůta Nahoru

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většinu zboží, kterou uvádíme skladem, máme doopravdy stále na skladě.
Tedy to, co v e-shopu uvádíme skladem, OPRAVDU skladem máme. Protože ale máme dvě kamenné prodejny a e-shop obsluhujeme ručně, tedy ne elektronicky, někdy se doprodá na kamenných prodejnách poslední kus a než znovu naskladníme, vznikne výpadek skladové položky. Snažíme se, aby k tomu docházelo co nejméně, ale občas to neohlídáme.

také někteří výrobci neoznámí včas výpadek výroby, zpoždění dodávek, změnu ceny nebo dokonce ukončení výroby.
Jedná-li se o pro vás důležitou objednávku, vyžádejte si prosím od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. 

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

8. Dopravní podmínky, poštovné Nahoru

Kupující může zvolit buď :
-osobní vyzvednutí zboží na prodejnách PETTO v Liberci či v Mladé Boleslavi, dále 
-doručení na dálku poštou s platbou předem či platbou na dobírku.

1) Osobní vyzvednutí  zboží je možné po vyzvání Kupujícího Prodávajícím, že zboží je pro něj v odběrném místě připraveno, vyzvednutí zboží není nijak zpoplatněno a je nutná platba v hotovosti (nikoli kartou). 
Z provozních důvodů je možné objednat na prodejnu zboží v minimální celkové hodnotě 200 Kč. Děkujeme za pochopení!

2) Při zaslání  zboží poštou je ke zboží připočítáno poštovné dle ceníku, a to 120,- Kč při platbě na dobírku a 90,- při platně předem.
Při objednávce nad 1500,- včetně platí náklady na dopravu prodejce. Kupující platí pouze náklady na platbu (30 Kč dobírka).